Όροι χρήσης

ZEFIROS.net

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο ZEFIROS NET και εκπρόσωπο τον Αβραμίδη Σιδηρόπουλο Ανδρέα του Κοσμά με ΑΦΜ: 151350470, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123393835000 και διεύθυνση: Παπαλουκά 10, Κιλκίς 61100 παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαδικτύου διαθέτει την πλατφόρμα email marketing MailZender ως μία συνδρομητική υπηρεσία SaaS.

O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.
Η ZEFIROS NET δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

MailZender

Το MailZender είναι ένα τυποποιημένο προϊόν το οποίο διατίθεται σε (3) τρεις εκδόσεις Basic, Plus και Pro με χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας και μέγιστη δυνατότητα προαγοράς έως 36 μήνες.

Προοίμιο

Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του MailZender κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το MailZender αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του MailZender  και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, τραπεζικοί οργανισμοί). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του MailZender.

Λειτουργία & Τιμολόγηση

Η υπηρεσία του MailZender  αφορά στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες που έχουν ζητήσει και συναινέσει να τα λαμβάνουν. Η υπηρεσία MailZender σχετίζεται με τις υπηρεσίες διαδικτύου που προσφέρουν οι Internet Service Providers και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients).   Συνεπώς, το MailZender  δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι πάροχοι. Ωστόσο, στόχος της ZEFIROS NET είναι η ομαλή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την υπηρεσία MailZender  προς όλους τους παραλήπτες.

Η ZEFIROS NET σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που η ZEFIROS NET αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση της υπηρεσίας MailZender, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες χρηματικό αντίτιμο του ποσού της έκδοσης της υπηρεσίας που αγόρασε ο χρήστης.

H τιμολόγηση στο MailZender  γίνεται ανάλογα με την έκδοση που αγοράζει ο χρήστης της υπηρεσίας. Τα κόστη αναγράφονται στη σελίδα Υπηρεσίες/Τιμοκατάλογος του MailZender  δικτυακού τόπου. Η ZEFIROS NET διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τις χρεώσεις χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Αν η αγορά της έκδοσης γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής. 

Εγγραφή
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του MailZender συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το MailZender στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης/χρήστης, συναινεί στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας του MailZender .

Διαγραφή
Εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί της διακοπή της εγγραφής του από την υπηρεσία MailZender τότε, οφείλει να στείλει με email το αίτημα διαγραφής του στο [email protected] αναγράφοντας στο email τα ακριβή στοιχειά του λογαριασμού του στη υπηρεσία MailZender.

Αποζημίωση
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ZEFIROS NET οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ZEFIROS NET στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Λειτουργία του MailZender
Ο χρήστης που εγγράφεται στην υπηρεσία MailZender συναινεί στη λήψη πληροφοριών από την ZEFIROS NET και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.